Privacy


Privacyverklaring van Mooi bij Kim

Om mijn werkzaamheden te verrichten, verwerk ik, Mooi bij Kim persoonsgegevens, in sommige gevallen werk ik - Mooi bij Kim - daarbij samen met derden. Ik vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houdt ik me aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat ik:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen ik via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen bij Mooi bij Kim en voor alle gebruikers van de website van Mooi bij Kim. De overdracht van persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op  www.mooibijkim.com

Ik raad u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe ik uw gegevens bescherm.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Mooi bij Kim verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan  echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via kim@mooibijkim.com dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk


Mooi bij Kim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Mooi bij Kim verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Mooi bij Kim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang ik gegevens bewaar

Mooi bij Kim zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Personalia

Ik noem u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.


Contactgegevens

Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.


Adresgegevens

Deze worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Mooi bij kim verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mooi bijKim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Mooi bij Kim gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.


Mooi bij Kim gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mooi bij Kim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kim@mooibijkim.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek.


Mooi bij Kim wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

× App voor meer info of een afspraak!